ข่าว

“บริการตรวจเลือด” รวดเร็ว ราคาถูก ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

“บริการตรวจเลือด” รวดเร็ว ราคาถูก ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการตรวจเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. โดยไม่พักกลางวัน ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลงทะเบียนหรือนัดล่วงหน้า พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญให้บริการ

อ.ดร.ณัฐชยา แหวนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า ผู้มารับบริการตรวจเลือดสามารถมารับบริการโดยไม่จำเป็นต้องงดอาหารหรือเครื่องดื่มก่อนการมาตรวจ ยกเว้นบางรายการที่มีการเก็บค่าไขมันและน้ำตาล ผู้เข้ารับบริการควรเตรียมตัวงดเว้นอาหาร  8 –12 ชั่วโมง ผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดไปไม่ถึง 5 – 7 วัน ทางคลินิกเทคนิคการแพทย์จะแนะนำให้ผู้มารับบริการเลื่อนการตรวจเก็บปัสสาวะออกไปก่อน

“บริการตรวจเลือดของเราให้บริการเพื่อประชาชน อยากให้ทุกคนมาตรวจสุขภาพ เพราะหลายๆ โรคจะไม่แสดงอาการ จะรู้ก็ต่อเมื่อมาตรวจเลือด เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตนเองก่อนที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ค่าบริการของห้องปฏิบัติการของเราจะอ้างอิงตามกรมบัญชีกลาง และไม่มีค่าแพทย์ ค่าพยาบาล หรือค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วย เป็นราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และผู้ใช้บริการสามารถปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการ เช่นการตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด เพียง 40 บาท เป็นต้น ซึ่งวัยทำงาน วัยเกษียณ หรือนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ถ้าเป็นข้าราชการสามารถนำใบเสร็จไปเบิกตามสิทธิ์ข้าราชการได้” อ.ดร.ณัฐชยา กล่าว

สำหรับการรับผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการคลินิกเทคนิคการแพทย์ อ.ดร.ณัฐชยา กล่าวว่ามีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการมารับผลตรวจด้วยตนเอง บริการส่งผลตรวจทางอีเมลหรือทางไลน์ บริการส่งทางไปรษณีย์ และทางโทรสาร ครอบคลุมถึงการขอผลตรวจเลือดย้อนหลัง 3 ปี โดยสามารถโทรมาขอรับคำปรึกษาจากนักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อนาคตงานคลินิกเทคนิคการแพทย์จะขยายพื้นที่รองรับ   ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการส่งผลตรวจ ดูผลย้อนหลังและจองคิวล่วงหน้าของผู้มารับบริการเป็นรายบุคคล

นอกจากบริการตรวจเลือดแล้วคลินิกเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายให้ผู้มารับบริการเลือกสรรตามความต้องการ อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โปรแกรมตรวจหาภาวะซีด โปรแกรมตรวจกลุ่มวัยทอง เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำ การตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลมีการเชื่อมต่อด้วยระบบโปรแกรมสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ LIS (Laboratory Information System) สามารถรับคำสั่งการตรวจเพื่อใช้ในการรายงานผล จัดเก็บผลการตรวจเพื่อความรวดเร็วและเพื่อความถูกต้อง นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 และ ISO 15190

พิเศษ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับประชาคมจุฬาฯ คณาจารย์ บุคลากรของจุฬาฯ จะมีส่วนลด 10% สำหรับนิสิตจะได้รับส่วนลด 5%

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2218-1102

https://www.ahs.chula.ac.th/ahs-chula/practice-unit-service.php?id=2

www.facebook.com/HealthSciencesServiceUnitChula/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X