ข่าว

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Coding… Coaching…Unplug” วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Coding… Coaching…Unplug” วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Coding… Coaching…Unplug” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
จัดโดยกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากรผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/30CfRegist

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X