ข่าว

“สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์”

“สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ และชมรมต่างๆ ในฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม  จัดงาน “สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยนิสิตทั้ง 10 ชมรม ประกอบด้วย CU Band CU Chorus CU Movie ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้  ชมรมนาฏศิลป์และการละครไทย ชมรมดนตรีไทย ชมรม CU Photo และชมรม Aikido  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านอักษรศาสตร์และการประพันธ์ทั้งวรรณคดี บทละคร  นิทาน ฯลฯ   รวมทั้งแสดงถึงศักยภาพของนิสิตซึ่งสร้างสรรค์การแสดงของชมรมต่างๆ ได้อย่างยิ่งใหญ่ งดงามและน่าประทับใจ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X