ข่าว

เปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”

เปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 103 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม เป็นประธานในงานเปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” (Chulalongkorn University Technology Center: UTC)  แพลตฟอร์มในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด โดยมี ศ.นพ.  ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ UTC จุฬาฯ บรรยายเรื่อง “CU Deep Tech Disruption: A Time for Action” คุณวิเชียร สุขสร้อย    รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “NIA และ UTC จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกได้อย่างไร” และการเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกจากภายในรั้วจุฬาฯสู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Beacon Venture Capital

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X