ข่าวสารจุฬาฯ

“เหลียวหน้า – แลหลัง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เวที ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน “เหลียวหน้า – แลหลัง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากร

 • ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
  ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และศาสตราจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ https://forms.gle/AHWAN5Rdbei8Js

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย