ข่าว

สัมมนาวิชาการ “นานาภาษา ทัศนคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ”

สัมมนาวิชาการ “นานาภาษา ทัศนคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ”

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “นานาภาษา ทัศนาคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ” ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวมชั้น 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาอันเป็นหลักฐานปฐมภูมิที่สำคัญจากหลากหลายภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพระพุทธศาสนา

โดยจะมีการอภิปรายเรื่องการศึกษาคัมภีร์ ความหลากหลาย การแปลและการเปรียบเทียบในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทโธ ดร.เมธี พิทักษ์ธีรธรรม ศูนย์พุทธธรรมศึกษา DCI เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-4654, 0-2218-4656 หรือ www.cubs.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X