งาน “พระมงกุฎฯ อยู่เกล้าชาวจุฬาฯ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรม : พระมหาธีรราโชบายเพื่อความเป็นอารยะ” โดย ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และการบรรเลงดนตรีบทเพลงจากพระราชนิพนธ์โดยวงจุฬาฯ เชมเบอร์ อาทิ สาส์นรัก ความรัก สีชัง สยามมานุสสติ สุริยันจันทรา เป็นต้น ซึ่งการบรรยายและแสดงดนตรีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “พระมงกุฎฯ อยู่เกล้าชาวจุฬาฯ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X