เชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอบแบบสำรวจ Student Barometer

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมตอบแบบสำรวจ Student Barometer เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่  https://bit.ly/2Ro7XkK ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3501

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X