ข่าว

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 10

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 10  ในหัวข้อ “ความผูกพันไทยจีน ภาษาจีนเชื่อมสัมพันธ์” เนื่องในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์  “รัฐมิตราภรณ์” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เมี่ยว หรง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ เป็นประธานในงาน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X