ข่าว

งาน Envi mission ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ

งาน Envi mission ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานภาคเอกชน จัดงาน “Envi mission ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ”  เพื่อเพิ่มทักษะให้เยาวชนไทยเกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีความคุ้มค่า นำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการนำเสนอโครงการในครั้งนี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X