กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม ผู้ช่วยอธิการบดี ศ. ดร.ประณัฐ โพธิยะราช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เป็นผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X