ข่าว

รับสมัครนิสิตจุฬาฯ ร่วม”โครงการ จุฬาฯ – เสิ่นหยาง” เสริมสร้างประสบการณ์ ณ Shenyang Pharmaceutical University

รับสมัครนิสิตจุฬาฯ ร่วม”โครงการ จุฬาฯ – เสิ่นหยาง” เสริมสร้างประสบการณ์ ณ Shenyang Pharmaceutical University

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ณ Shenyang Pharmaceutical University มณฑลเหลียวหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นิสิตจุฬาฯ ได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำวิจัยในอนาคต

ร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการร่วมกับนิสิตจีน ทัศนศึกษาสวนสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ห้องปฏิบัติการวิจัย โรงพยาบาล ทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองเสิ่นหยาง พร้อมรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเสิ่นหยาง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2563 เดินทางปลายเดือน พฤษภาคม 2563 รับจำนวน 20 คนเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการที่ งานวิรัชกิจ ชั้น 1 สำนักงานฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โทร 0- 2218- 8257 หรืออีเมล์ internationalaffairs@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X