ประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 3rd International Symposium on Alternatives to Antibiotic s in Animal Production”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 3rd International Symposium on Alternatives to Antibiotics in Animal Production” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาการทางสัตวแพทย์ c]tเป็นแนวทางไปสู่การลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-9719

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X