ข่าว

กิจกรรม “วันภูมิพล” ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี

กิจกรรม “วันภูมิพล” ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดกิจกรรม “วันภูมิพล” ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ในงานมีการมอบสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี และโรงเรียนวัดขอนหอม

จากนั้น อาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมกันปลูกต้นจามจุรี ต้นยางนา และหญ้าแฝก และการบำเพ็ญสาธารณกุศลด้วยการบริจาคสิ่งของแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดสระบุรี

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี
ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X