ข่าว

พิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5

พิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน พร้อมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี ประธานหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินเป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี มอบรางวัลผู้เข้ารับการอบรมดีเด่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7 ท่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1-4 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จและผ่านการอบรมรุ่นที่ 5 อย่างอบอุ่น

ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ได้นำเสนอภูมิพลังนิพนธ์เรื่อง “โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ปี 2562” ผ่านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้กับโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เขตจังหวัดสระแก้ว ให้เกิดประโยชน์สืบไป

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการอบรมนับตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข่าวการเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 131-135

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X