ข่าว

จุฬาฯ ร่วมมือเนคเทคและธนาคารกสิกรไทยพัฒนา Thai NLP โปรแกรมคิดและเข้าใจข้อความภาษาไทย

จุฬาฯ ร่วมมือเนคเทคและธนาคารกสิกรไทยพัฒนา Thai NLP โปรแกรมคิดและเข้าใจข้อความภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) โดยธนาคารกสิกรไทย จัดแถลงข่าวงานวิจัยเรื่อง “การประมวลผลภาษาธรรมชาติ” (Natural Language Processing) หรือ NLP ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารภาษาธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง The Play House โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

งานวิจัย Thai NLP มีความโดดเด่นในการสร้างความสามารถให้คอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้ และวิเคราะห์ภาษาที่ซับซ้อนต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ ตั้งแต่ระดับคำ ระดับประโยค จนถึงระดับข้อความที่เราใช้สื่อสารกัน และหวังเป็นต้นแบบให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  เปิดเผยว่า งานวิจัย Thai NLP เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ต่างจากภาษาอังกฤษ เพราะลักษณะภาษาไทยมีความซับซ้อน ทั้งสระ วรรณยุกต์ ความหมายในการใช้งานก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงมีคำใหม่เกิดขึ้นเสมอตามการใช้งานแต่ละสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยที่ใช้ในโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจเรื่องนี้ โดยเน้นสร้างนักวิจัยใหม่ ๆ กระตุ้นให้มีคนมาสนใจงานด้านนี้มากขึ้น มีการสอนเรื่องนี้อยู่ทีภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้มีการจัดตั้ง University Technology Center ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงนักวิจัยของจุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรมในการนำงานวิจัยเชิงลึก หรือ deep tech มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย และมีหน่วย CU Enterprise เพื่อบ่มเพาะการพัฒนาให้นวัตกรรมของงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Startup  ซึ่งความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวว่า เนคเทคให้ความสำคัญและพัฒนางานวิจัยด้าน Thai NLP มาตลอด การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญระหว่างองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งของ Thai NLP ให้เป็นนวัตกรรมที่ทันต่อยุค AI ล่าสุดเนคเทค-สวทช. ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการ AI ในชื่อว่า AI FOR THAI รองรับการประมวลผลภาษาไทย เสียง และรูปภาพ อาทิ การวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment Analysis) การสร้างแชทบอท (chat bot) การแปลเสียงพูดให้เป็นข้อความ (Speech To Text) การแปลข้อความให้เป็นเสียงพูด (Text To Speech) การวิเคราะห์ภาพ ใบหน้าและวัตถุ (Face & Object Recognition) ให้ทดลองใช้งาน ซึ่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ทั้งสามหน่วยงานร่วมมือกัน วิจัยพัฒนาร่วมกัน ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะโดยผ่านแพล็ตฟอร์ม AI FOR THAI เพื่อให้ AI ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้มีการนำ Thai NLP นวัตกรรมการประมวลภาษาไทยเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสามารถให้คอมพิวเตอร์ทำความเข้าใจข้อความที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาในระบบต่าง ๆ เพื่อการให้บริการและตอบคำถามลูกค้าโดยแชทบอท บนช่องทางโซเชียลมีเดีย ให้มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประมวลผลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Customer Insight) โดยธนาคารตั้งเป้าจะสร้าง Virtual Assistant ที่สามารถคอยช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในอนาคต NLP จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้อีกมากมาย สรุปเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการอนุมัติสินเชื่อ

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X