อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ  3 ท่าน ได้แก่

  • รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์แบบอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  • ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์แบบอย่างสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์แบบอย่างสาขารับใช้สังคม   
รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์  
ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์  
SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X