ข่าว

ขยายเวลาเปิดรับทุนวิจัย

ขยายเวลาเปิดรับทุนวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาปิดรับทุนวิจัยประจำปี 2563 สำหรับอาจารย์ นักวิจัย  ดังนี้

  •  ทุนวิจัยในประเทศ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ทุน สำหรับการวิจัยแบบสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในภูมิภาคเอเชีย โดยผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (เช่น วุฒิบัตรทางการแพทย์ หรือระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป)
  • ทุนวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี สนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยในประเทศไทย ไปทำวิจัยที่สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถส่งโครงการวิจัยเป็นภาษาไทย ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ www.arckfas.chula.ac.th หัวข้อ “ข่าวสาร” ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ โทร.0-2218-3203 โทรสาร 0-2219-3805 หรือที่ E – mail : arckfas@chula.ac.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X