ข่าว

นิเทศ จุฬาฯ จัดโครงการ “นิเทศนิทัศน์ นิทัศน์นิเทศ” ครั้งที่ 1

นิเทศ จุฬาฯ จัดโครงการ “นิเทศนิทัศน์ นิทัศน์นิเทศ” ครั้งที่ 1

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “นิเทศนิทัศน์ นิทัศน์นิเทศ ครั้งที่ 1: การสื่อสารภายในตนเองกับการพัฒนาทักษะชีวิต” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ คุณสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผศ.ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการแนะแนวในศตวรรษที่ 21” โดย คุณสนิท แย้มเกษร ปิดท้ายด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การสื่อสารภายในตนเองและการพัฒนาทักษะชีวิต กับบทบาทสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว หัวหน้าศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คุณจงจิตร ชมภูผล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย คุณจักรกฤต โยมพยอม สุดยอดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ และ ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร อาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการ “นิเทศนิทัศน์ นิทัศน์นิเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจพัฒนา “ทักษะชีวิต” และ “ทักษะการสื่อสาร” แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ผ่านเครื่องมือ “สมุดแปลนชีวิต” เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักตนเอง และกำหนดทิศทางชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม ในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี” โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการ CU Community Engagement

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X