การประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำปี 2563 กล่าวรายงานโดย รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีคุณทศพร จันทมงคลเลิศ ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากร โดย  ก.พ.ร.ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐเป็นประจำทุกปีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X