ข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ 103 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ 103 ปี

                เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครบ 103 ปี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2458 เป็นวันสถาปนาคณะ ทั้งนี้ตึกบัญชาการต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตึกอักษรศาสตร์ 1 และได้ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์เรื่อยมา กระทั่งได้มีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน คณะอักษรศาสตร์มีทั้งสิ้น 11 ภาควิชา มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษา และมีความรู้ลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในทางมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี 2516 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต ทรงเสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X