ข่าว

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนพลังสรรค์สร้างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยยั่งยืน จุฬาฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนพลังสรรค์สร้างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยยั่งยืน จุฬาฯ

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ และศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนพลังสรรค์สร้างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารส่วนงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2569
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
โดยมี ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 58 คน จาก  22 ส่วนงาน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X