ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ จัดการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร” ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณที่องค์การระหว่างประเทศถวายราชสดุดี รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาไปปฏิบัติใช้ตามพระราชปณิธาน โดยมีคุณภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ อ.สวัสดิ์ จงกล ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารประวัติจุฬาฯ หอประวัติจุฬาฯ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อ.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ โทร. 0-2218 -3681

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย