ข่าว

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบจ. 2563

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบจ. 2563

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้มีใจรักในกิจกรรมเพื่อลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. นายกสโมสรนิสิต

2. อุปนายกคนที่ 1

3. อุปนายกคนที่ 2

4. เลขานุการ

5. ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

6. ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

7. ประธานฝ่ายวิชาการ

8. ประธานฝ่ายกีฬา

9. ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

10. เหรัญญิก

สามารถสมัครได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ bit.ly/SGCU63Application

**นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พิมพ์รายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้วยฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 14 และนำมาส่งที่โต๊ะอุปนายกคนที่ 1 ห้ององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารจุลจักรพงษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ธนพุฒิกร ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 08-2530-2841

Facebook Page: องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)

Line Official อบจ. : @sgcu.chula

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X