ข่าว

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำ และจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)” ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย ร่วมนำเสนอภาพรวมการดำเนินโครงการฯ การจัดการประเภทการใช้น้ำ ประเภทที่ 1, 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แนวคิดเกณฑ์กำหนดโครงสร้างราคาน้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ภาพรวม (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) การตรวจวัดและประเมินปริมาณการใช้น้ำปัจจุบัน-ความพร้อมในอนาคต และภาพรวม (ร่าง) ระบบฐานข้อมูลการใช้น้ำ แก่ผู้เข้าประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X