ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” ประจำเดือนมกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=61

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร.0-2218-5230, 08-1345-4868  หรือ อีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย