ข่าว

“GenEd Fair 2020” สร้างศักยภาพนิสิตรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

“GenEd Fair 2020” สร้างศักยภาพนิสิตรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน GenEd Fair 2020 ภายใต้แนวคิด Time to Change เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2563 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้นิสิตปริญญาตรีของจุฬาฯ และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แนะแนวรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GenEd) ที่มีการปรับเปลี่ยน เป้าหมายและกิจกรรมของ GenEd ในอนาคต ทางเลือกที่นิสิตจะได้รับและกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเสวนาในหัวข้อที่สร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิต

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่านิสิตจุฬาฯ มีความสามารถในด้านวิชาการอยู่แล้ว การเรียนการสอนที่ผ่านมาคุ้นชินกับอาจารย์สอนในห้องหรือตำราบอกไว้ การพัฒนาตัวเราเพื่อให้สอดรับกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น เราต้องเสริมสร้างความสามารถในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนและการแสดงความเป็นตัวตนของนิสิตผ่านการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในขณะเดียวกันนิสิตต้องมีคุณลักษณะทางสังคมในศตวรรษที่ 21            ทำอย่างไรจึงมีความอดทน มุ่งมั่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น หรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกนี้ พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกได้ ตรงกับแนวคิด Time to Change ให้นิสิตมีความหลากหลายสามารถเลือกได้ตามที่ตนเองสนใจ  GenEd เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้นิสิตของจุฬาฯสามารถสร้างศักยภาพให้เท่าทันและปรับตัวตอบโจทย์เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนต่อสังคมได้มากขึ้น

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ กล่าวถึงการเพิ่มช่องทางและสร้างความเข้าใจให้นิสิตมีกิจกรรมและส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ จัด GenEd Got Talent  ฯลฯ ทั้งนี้ทาง GenEd ได้ริเริ่มกิจกรรมสะสมคะแนน G-Coin เพื่อชักชวนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยสามารถได้รับสิทธิการเรียนจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (CUVIP) และได้สิทธิที่นั่งเสริมวิชาเรียนที่เต็มแล้วโดยการใช้คะแนนแลกรับในอนาคตคะแนนนี้สามารถแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย รวมถึงขยายไปสู่สิทธิของชมรมต่างๆ และงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ในส่วนของนิสิตเก่าและบุคคลทั่วไปที่อยากเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ สามารถเข้ามาเรียนรู้หลักสูตร CUVIP ได้  โดยในแต่ละเดือนทาง CUVIP จะจัดการสอนวิชาในหัวข้อต่างๆ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X