ข่าว

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันกรณีศึกษาธุรกิจระดับนานาชาติที่แคนาดา

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันกรณีศึกษาธุรกิจระดับนานาชาติที่แคนาดา

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AIBC Alberta International Business Competition 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันกรณีศึกษาธุรกิจระดับนานาชาติรายการสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่เมืองแจสเปอร์ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

นิสิตที่ได้รับรางวัลประกอบด้วยนายภากร ชวนะลิขิกร นางสาวณัฐธยาน์ สิทธิศรัณย์กุล นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวอริสรา พรรัตนรักษา และนายเจษฏจิต จิตร์แจ้ง นิสิตชั้นปีที่ 3 โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

AIBC เป็นการแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่เมืองแจสเปอร์ ประเทศแคนาดา โดยเชิญ 12 มหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน โจทย์ในการแข่งขันครั้งนี้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) ตั้งอยู่ในรัฐแอลเบอร์ตา เพื่อต้องการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติ ไม่ค่อยรู้กฎของอุทยานฯ และโจทย์เกี่ยวกับธุรกิจสปอร์ตคลับที่ต้องการรับสมัครพนักงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาทำงานในองค์กร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ก่อตั้ง “ชมรมเคสคลับ” เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนนิสิตได้ฝึกฝนทักษะด้านการแข่งขันเชิงบริหารธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งที่ผ่านมานิสิตสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันบิสซิเนสเคสระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X