“The Sound Of Inspiration ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้” ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 38

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 38 “The Sound Of Inspiration ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้” โดยนิสิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.ticketmelon.com/CUKarusartConcert/cukarusartconcert38

ไม่เสียค่าเข้าชม โปรดติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง
Facebook : ครุศาสตร์คอนเสิร์ต
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 090-295-3343 หรือ 086-316-2011

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X