ข่าว

อาจารย์จุฬาฯ สามารถสร้างหนังสือรายวิชาในระบบ CU CAS โดยใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดได้แล้ว

อาจารย์จุฬาฯ สามารถสร้างหนังสือรายวิชาในระบบ CU CAS โดยใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดได้แล้ว

ปัจจุบันระบบการสืบค้นออนไลน์ (Single Search :EDS ) ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการของระบบบริหารสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรจุฬาฯ (CU Course Syllabus : CU CAS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสืบค้นหนังสือจากระบบการสืบค้นออนไลน์ (Single Search :EDS ) ของสำนักงานวิทยทรัพยากร ในขณะที่อาจารย์ต้องการสร้างรายการหนังสือประมวลผลรายวิชา ในระบบ CU CAS ที่เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ในส่วนของการสร้างและแก้ไขประมวลรายวิชา ทำให้อาจารย์สามารถสร้างรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชา บทความวิชาการ ผ่านการค้นหาจากฐานข้อมูลห้องสมุด (Single Search) โดยประมวลรายวิชาที่ถูกสร้าง สามารถส่ง link ไปที่รายการหนังสือในห้องสมุด เพื่อให้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการยืม หรือดาวน์โหลดในกรณีที่เป็น e-book หรือบทความที่มี full text ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (กรณี เป็นทรัพยากรที่มีสิทธิเข้าถึง) ศึกษาวิธีใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.car.chula.ac.th/cucas.php

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X