การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อธิการบดีจุฬาฯ ปี 2563 – 2567 ในนามสภาคณาจารย์ จุฬาฯ

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ ปี  2563 – 2567 ในนามสภาคณาจารย์ จุฬาฯ  ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาคณาจารย์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7020 – 2

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X