ข่าว

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ จัดการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณที่องค์การระหว่างประเทศถวายราชสดุดี รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาไปปฏิบัติใช้ตามพระราชปณิธาน โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “องค์การต่างประเทศถวายรางวัลและเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยคุณภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหัวข้อ “มิตรประเทศถวายการยกย่องและเทิศพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดย อ.สวัสดิ์ จงกล ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารประวัติจุฬาฯ หอประวัติจุฬาฯ ดำเนินรายการโดย อ.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวัฒนธรรม  มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X