ข่าว

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ  3 ท่าน ได้แก่

รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์แบบอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์แบบอย่างสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์แบบอย่างสาขารับใช้สังคม

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X