ข่าว

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“จุฬาฯพบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“จุฬาฯพบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“จุฬาฯพบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจุฬาฯ กับสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งนำเสนอโครงการต่างๆ ของจุฬาฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.sustainability.chula.ac.th มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนมาร่วมงานจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X