ข่าว

บัญชี จุฬาฯ ชนะการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2020 ครั้งที่ 8

บัญชี จุฬาฯ ชนะการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2020 ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการแข่งขันการตอบคำถามทางการบัญชี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 หรือ Thailand Accounting Challenge 2020 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 จากการแข่งขัน 8 ครั้งที่ผ่านมา

การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชีของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 143 ทีม โดยในปีนี้ สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศจำนวน 76 แห่งได้ส่งทีมตัวแทนเข้าแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ซึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

รายชื่อทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. นายญาณวุฒิ กลิ่นเกษร
2. นายปิยะวัฒน์ ฉัตรอนันทเวช
3. น.ส.ลักษิกา พรหมวิจิตรการ
โดยมี อาจารย์ ดร.รพี พัฒนาปัญญาสัตย์ และอาจารย์ ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่
1.น.ส.ณัฐธีรา ทิมพิทยา
2.น.ส.พัชชา ละมูนกิจ
3.น.ส.สัณห์สิรี จิตต์ธรรม
โดยมี อาจารย์ ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X