ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาฯ ให้หยุดงานหรือหยุดเรียนได้ เพื่อสังเกตอาการติดเชื้อ 2019-nCoV

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้น เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการใดๆ สามารถหยุดเรียนหรือหยุดงานได้เป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา โดยให้นิสิตหรือบุคลากรแจ้งส่วนงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

朱拉隆功大学

关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间停课停工的通知

 

鉴于目前来自中华人民共和国武汉市的新型冠状病毒感染的肺炎coronavirus (2019-nCoV)疫情严峻 ,并有证据证明已有一部分病人或者被感染者进入泰国,朱拉隆功大学考虑到学校每个学生及教职员工的健康与安全。

根据2008年颁布的朱拉隆功大学管理条例第32、77、86条第二款,以及2012年实施的总理府工作条例第15项第三款关于公务员请假规定和2008年实施的朱拉隆功大学管理条例第10条第二款关于大学教职员工请假规定,做出如下安排:

  1. 自一个月以来,从外国回来的或与从外国回来的人有过密切接触过的,尤其

从中华人民共和国或有疫情的危险地区回来的学生和教职员工,即尚未有任何症状,上述学生和教职员工停课或者停工14天,以观察其症状。上述期间将不视为旷课、旷工或请假。

  1. 符合第一项条件的学生及教职员工,请尽快向自己所属的单位部门报告。

此通知自公布之日开始实施。

 

 

朱拉隆功大学校长

班迪.鄂阿鹏教授

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย