ข่าว

งาน “แว๊นไปมาชม Chula Art Town”

งาน “แว๊นไปมาชม Chula Art Town”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) บริษัท อุไรพาณิชย์ และ ATM Spray จัดงาน “แว๊นไปมาชม Chula Art Town” เพื่ออบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ Chula Art Town ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่รอบๆ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลป์กรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ CU Art 4C ริมถนนพระราม 4

นอกจากนี้ ในงานยังมีการบรรยายเกี่ยวกับการเข้าถึง Chula Art Town ทางออนไลน์ เสมือนจริงผ่าน Virtual Map โดย ดร.วรพจน์ ส่งเจริญ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในในการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรม และสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์
ดร.วรพจน์ ส่งเจริญ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X