ข่าว

ปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรและการปิด-เปิดประตูจุฬาฯ ในบางพื้นที่ ระหว่าง 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรและการปิด-เปิดประตูจุฬาฯ ในบางพื้นที่ ระหว่าง 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์รักษาความปลอดภัยฯและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรและกำหนดการปิด-เปิดประตูของมหาวิทยาลัยในบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งหลายคณะและส่วนงานในจุฬาฯ จะมีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและโยกย้ายกำลังพนักงาน รปภ.ไปดูแลยังพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

งานคืนสู่เหย้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– ประตูทางเท้าเชื่อมจามจุรีสแควร์ปิดเวลา 22.00 น.

– ประตูคณะรัฐศาสตร์ปิดเวลา 22.00 น. รถที่จอดบนอาคารจอดรถ 3 สามารถออกประตูคณะบัญชีฝั่งถนนพญาไทได้

 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

งานคืนสู่เหย้าคณะอักษรศาสตร์บริเวณสนามระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ

– ปิดถนนหลังหอประชุมจุฬาฯ เวลา 10.00 – 22.00 น.

– ประตูคณะเภสัชศาสตร์ด้านถนนพญาไท เวลา 13.00 – 22.00 น. ปิดคัดกรองรถยนต์ อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะรถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของจุฬาฯ **ประตูรถยนต์และประตูทางเท้าปิดเวลา 22.00 น. ทั้งนี้รถยนต์ของบุคลากรสามารถผ่านเข้าออกทางประตูคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ถึงเวลา 22.00 น.

– ประตูทางเท้าคณะสหเวชศาสตร์ ประตูปิดเวลา 16.00 น.

– ประตูอาคารจามจุรี 8 ประตูปิดเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นรถยนต์สามารถเข้าออกได้ทางออกอาคารจามจุรี 10

– ประตูหอพัก ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ปิดคัดกรองรถยนต์ อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะรถของบุคลากรหอพัก กรณีส่งของให้ใช้เส้นทางเข้าฝั่งอาคารวิทยนิเวศน์

– ประตูภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 – 22.00 น. ปิดคัดกรองรถยนต์ อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะรถของบุคลากรคณะ

 

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

งานคืนสู่เหย้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

– ประตูฝั่งทิศตะวันออกและตะวันตก เปิด 05.00 – 22.00 น. รถยนต์ผู้มาร่วมงาน ขอความกรุณาจอดภายในคณะ หรือที่อาคารจอดรถ และไม่จอดรถบนถนนภายในมหาวิทยาลัย

– ประตูคณะเภสัชศาสตร์ด้านถนนพญาไท เวลา 06.00 – 19.00 น. ปิดคัดกรองรถยนต์ อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะรถของบุคลากรที่มีตราติดรถยนต์ของจุฬาฯ **ประตูรถยนต์และประตูทางเท้าปิดเวลา 19.00 น. ***ไม่สามารถทะลุออกประตูคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้***

– ปิดประตูทางเท้าคณะสหเวชศาสตร์ และประตูอาคารจามจุรี 8

– ประตูหอพัก ปิดคัดกรองรถยนต์ อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะรถของบุคลากรหอพัก กรณีส่งของให้ใช้เส้นทางเข้าฝั่งอาคารวิทยนิเวศน์

– ประตูภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดคัดกรองรถยนต์ อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะรถของบุคลากรคณะ

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

งาน เดิน-วิ่งการกุศล  EDU CU RUN 2020 

– เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ปิด เพื่อเป็นเส้นทางวิ่งช่วงเวลา 04.00 – 10.00 น.

ทั้งนี้ หากทางคณะหรือส่วนงานมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องมีการเข้าออกประตูในช่วงเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งประสานงาน ศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ โทร. 0-2218-0000 เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อไป

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X