ข่าว

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี การแสดงทัศนวิทัศน์เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พัฒนเสวนาเรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทยในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : ปญิญญานครพิงค์” รวมทั้งการเสวนาเรื่อง “3 พลวัตการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” และ “แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษาไทยให้เท่าทันสถานการณ์โลก:OBE, Life Long Learning, Credit Bank and Modular System”

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cupt.net

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X