ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี การแสดงทัศนวิทัศน์เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พัฒนเสวนาเรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทยในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : ปญิญญานครพิงค์” รวมทั้งการเสวนาเรื่อง “3 พลวัตการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” และ “แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษาไทยให้เท่าทันสถานการณ์โลก:OBE, Life Long Learning, Credit Bank and Modular System”

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cupt.net

 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย