ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร “วิชายุทธศาสตร์เมือง” (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการวางแผนเชิงบูรณาการทั้งองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ โดยเนื้อหาของหลักสูตรมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรผังเมืองบัณฑิตและหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต จึงมีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในศาสตร์ดังกล่าวอย่างครบสมบูรณ์

โดยหลักสูตรจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง www.grad.chula.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติมที่
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง โทร. 02 218 4441
cuurp.mus@gmail.com
http://www.cuurp.org/courses-apply/msc-urban-strategies/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย