ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน”

ถ่ายทอดสด

สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นและกลับมาใหม่   ทุกปีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและภาวะเจ็บป่วยจากมลพิษฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการจุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในเรื่องการรับมือปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมนำเสนอมาตรการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน

           วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

            – รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

            – รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ

            – รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ

            – ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ

            – รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

            – รศ.ร.ต.อ.หญิง ภญ.ดร.สุชาดา สุขหร่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ    โทร. 0-2218-3364-6

 

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย