ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม Workshop นักสื่อสารสร้างสรรค์ ครั้งที่1 ตอน “#หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน”

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์ ครั้งที่1 ตอน “#หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีทักษะผลิตสื่อออนไลน์ที่มีความถูกต้องทางการเมือง (Political Correctness) เพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyber bullying) เป็นการสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านการทำงานกับกลุ่มที่เป็นอนาคตของสังคม เพื่อสร้างรากฐานบนเป้าหมายการขยายสื่อดีสู่สังคมในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต

กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ในวันที่ 4-6 เมษายน 2563 การผลิตผลงาน ในวันที่ 7 เมษายน – พฤษภาคม 2563 การแสดงผลงานและตัดสินรางวัลในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะในการผลิตสื่อออนไลน์ทุกขั้นตอนกับทีมวิทยากรมืออาชีพ และได้ลงมือผลิตผลงานคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” ชิงทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดการรับสมัครและกิจกรรมได้ที่ QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ โทร.0-2218-3935

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย