ข่าว

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่า ตระหนก เรียนรู้ และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่า ตระหนก เรียนรู้ และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่า ตระหนก เรียนรู้ และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019” ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.กิตติคุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส 2019

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง
ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์
ผู้ช่วยคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม

ดำเนินรายการโดย
ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 02-218-3364-5 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 02-218-0568 โทร. 02-218-0579

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/4NfRfhXnMyrMPfdGA หรือ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X