ข่าว

คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ คว้า 30 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2563

คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ คว้า 30 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2563

          คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ  ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2563  ถึง 30 รางวัล ทั้งรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น     พิธีมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำ 2562”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัล โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัลจากทั้งหมด  9 รางวัล รางวัลผลงานวิจัย 7 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ 8 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 12 รางวัล ดังนี้

– รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 รางวัลจากทั้งหมด 9 รางวัล ได้แก่ได้แก่ ศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ สถาบันเอเชียศึกษา (สาขาปรัชญา) และ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี คณะครุศาสตร์ (สาขาการศึกษา)

– รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

 1. ผศ.ดร.นสพ.เดชฤทธิ์ นิลอุบล และคณะ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ไขรหัสลับการติดเชื้อร่วมระหว่างเชื้อไวรัสพอร์ซายด์เดลต้าโคโรน่าและเชื้อไวรัสพีอีดี เพื่อแก้ไขปัญหาอาการท้องเสียที่เกิดจากโรคท้องเสียรุนแรงเนื่องจากภาวะลำไส้อักเสบแบบเรื้อรังจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในสุกร และการพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจสอบอีไลซ่าเพื่อใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค”
 2. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ จากคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน”
 3. รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย คณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาสังคมวิทยาจากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในมุมมองของนักมานุษยวิทยา”
 4. รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ และคณะ จากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของโปรตีนออสทีโอพอนทินที่ผลิตจากพืชเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก”
 5. ดร.วรพนธ์ ชัยกีรติศักดิ์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาจากผลงานวิจัยเรื่อง “จากจุดกำเนิดนิวเคลียสสู่การพัฒนาเฟจฆ่าเชื้อดื้อยา”
 6. รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ จากคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี สาขารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 7. ผศ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับห้องเรียนธรณีวิทยา”

          – รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

 1. ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีเด่นสาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: มิติเสียงสังเคราะห์แห่งวงซิมโฟนี”
 2. ดร.นพัต จันทรวิสูตร คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะสมบัติของวิถีสัญญาณเอ็มทอร์ในมะเร็งสมองชนิดกลัยโอ  บลาสโตมา”
 3. ดร.รงรอง เจียเจริญ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเสื่อมสภาพ และการเพิ่มเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ขึ้นรูปจากสารละลายทั้งชนิดสารอินทรีย์และชนิดเพอรอฟสไกต์”
 4. ผศ.ดร.พีรยา บุญประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการการเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยในตึกแถว: กรณีศึกษาตึกแถวบริเวณท่าเตียน กรุงเทพฯ”
 5. ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีสาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล”
 6. ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน”
 7. ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับเคลื่อนไหวจากแนวคิดทุนวัฒนธรรมไทยที่เคลื่อนไหวได้”
 8. ดร.สุกัญญา บุญศรี คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการทดสอบแบบปรับเหมาะแบบหลายขั้นตอนด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดสมรรถนะความรู้วิชาชีพพหุมิติของครูช่างอุตสาหกรรม”

– รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน12 รางวัล ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ข้อสะโพกเทียมชนิดมอดูล่ายูนิโพล่าที่เหมาะสมกับกายวิภาคศาสตร์ของคนไทย”
 2. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสที่บ่งชี้ถึงระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลงในเลือด”
 3. ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ และคณะ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวรับรู้เชิงสีบนสิ่งทอแบบไม่เจาะผ่านผิวหนังสำหรับบ่งชี้ภาวะสุขภาพ”
 4. รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะและคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การปิดรยางค์หัวใจหัวบนซ้ายด้วยอุปกรณ์โอเมก้า- LAA Occluder Device เพื่อป้องกันอัมพาตในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดห้องบนพลิ้วที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจ”
 5. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับสมาร์ตโฟนสำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสตับอักเสบบี”
 6. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชจากผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดทอดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีแบบแข่งขันร่วมกับระบบขยายสัญญาณด้วยซิลเวอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณคอร์ติซอลในน้ำลาย”
 7. ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ และคณะ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาปรัชญา จากผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน”
 8. น.ส.พิมพ์ประภา พาลพ่าย และคณะ จากคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “SUK.tool: นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือเล่าเรื่องดิจิทัล”
 9. รศ.ดร.จินตวีย์ คล้ายสังข์ และคณะ จากคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “CU Deep Smart Tool Kit: เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ผ่านเลนส์”
 10. รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และคณะ จากคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง“Smart Gaml& Smart Sensor: ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

11.รศ.ดร.จินตวีย์ คล้ายสังข์ และคณะ จากคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “iChat Smart: อุปกรณ์เทคโนโลยีสวมใส่เพื่อการติดตามการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันสำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล”

12.ศ.ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์ และคณะ จากคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีสาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “ฟ.ฟันแข็งแรง: ชุดสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากด้วยสมาร์ตโฟนเอ็นโดไมรสโคป”

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X