ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มภาคกลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะทำงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มภาคกลาง  จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่ม    ภาคกลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยภายในเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายฯ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มภาคกลาง จำนวนกว่า 70 คน

โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง “Design Thinking on Health Literacy” ศ.นพ. ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เรื่อง “CU Step care Model” และ อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อ.ทวีศักดิ์ ศิลาพร  อุปนายกสมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์พิเศษสอนวิชา   รำมวยไท้เก๊ก คนแรกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เรื่อง “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว : จิตแจ่มใส กายแข็งแรง”

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย