ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับ ป.โท ป.เอก “สาขาวิชาประชากรศาสตร์”

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์

รอบแรก : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
รอบสอง : วันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 256

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7344 หรือ www.cps.chula.ac.th E-mail : academic_cps@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย