ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการเรื่อง “How to … เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “How to … เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์” ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

– ครั้งที่ 1 How to … ทิ้ง
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ “ฮาวทูทิ้ง … ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ ในมุมมองของผู้กำกับฯ”
ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร “บาดแผลในความสามัญ แอฟเฟ็คท์และการเยียวยาในภาพยนตร์ ฮาวทูทิ้ง”
• สัมภาษณ์และดำเนินรายการโดยคุณศรัณย์ มหาสุภาพ และ อ.นภัสรพี สุนทรธิรนันท์

– ครั้งที่ 2 How to … เจ็บ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผศ.ดร.กัญญา วัฒนกุล “ปอปกิน: ชุดคำอธิบายความเจ็บป่วยและความตายไร้ระเบียบ”
ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท “เมื่อหมอกลายเป็นคนไข้”
ศ.กิตติคุณ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ “ความเจ็บปวดกับตัวตนของขงจื่อ: การปล่อยที่ไม่วาง”
• ดำเนินรายการโดย ผศ.อรสุธี ชัยทองศรี

– ครั้งที่ 3 How to … ตาย
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผศ.ดร.นพ.พิสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน “จริยธรรมกับความตาย”
นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ “การุณยฆาตกับการสร้างสรรค์วรรณกรรมใน ลิขิตชีวิต”
• ปาฐกถาปิดการประชุม หัวข้อ “มนุษยศาสตร์การแพทย์: โอกาสและความท้าทาย” โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
• ดำเนินรายการโดยคุณจิรัฎฐ์ เฉลิมแสนยากร

ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าที่ shorturl.at/dHMU6

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย