ข่าว

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 87

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 87

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 87 หลักสูตร CHULA Newcomers เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Driving World Class National University Vision : การขับเคลื่อนจุฬาฯ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวรายงานโดย คุณนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 87 จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 17-22 และ24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี จังหวัดสระบุรี และ  โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X