ข่าวสารจุฬาฯ

“ฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล” ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเงินตลอดอายุขัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ขอเชิญนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลุ้นรับของรางวัล พร้อม e-certificate จากสมาคมธนาคารไทย ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง https://www.surveygizmo.com/s3/5455082/season-2-the-money-monsters

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5758

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย