ข่าว

เชิญชมนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

เชิญชมนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)          ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์-ศุกร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการครั้งนี้เป็นการผนวกเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์กับการนำเสนอทางด้านศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645-6

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X